XVII KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY„CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

Legnickie TPD do 5 listopada czeka na prace plastyczne i fotograficzne w XVII Konkursie pn. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.
• prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,
• prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),
• jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
• prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek. Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):
1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa;
2) placówka;
3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy;
4) nazwę konkursu i datę.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracw transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:
5 listopada 2018 (poniedziałek)
Prace należy składać lub wysyłać na adres:
Zarząd Oddziału Miejskiego TPD
Aleja Orła Białego  2, 59-220 Legnica

Podsumowanie konkursu odbędzie się 20 listopada 2018. Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym czasie.

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 76 724-51-09 lub mailowo: tpd.legnica@wp.pl