WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM I PLASTYCZNYM „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu legnickiego do udziału w konkursie „Moja mała ojczyzna”, którego celem jest popularyzacja subregionu legnickiego, zainteresowanie najmłodszych najciekawszymi zakątkami przyrody, pejzażami, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji, jak również zabytkami i ważnymi obiektami w miejscu zamieszkania, czy związanymi z nimi istotnymi wydarzeniami historycznymi. Jest to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach konkursów o tematyce promującej region legnicki. Ponadto konkurs rozwija u dzieci wyobraźnię i uczy obserwacji otoczenia. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. kategorie konkursu:

I kategoria – konkurs fotograficzny

II kategoria – prace plastyczne

3.Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.

Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć

4. Format prac: Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a  prace fotograficzne minimum format pocztówkowy

5. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.

7. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 22 maja 2019 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę. Prosimy o  dopilnowanie, aby każda praca zawierała pełne dane, w przeciwnym razie będą nieścisłości.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12. Prace przechodzą na własność organizatorów. 

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

13. Prace plastyczne będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych, a fotograficzne bez kategorii.

14. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody.

16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl najpóźniej w terminie 27.05.2019 r.

17. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach.

18. Nagrodzone i wyróżnione prace dzieci i ich opiekunów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Galerii Piastów. Uroczyste podsumowanie konkursu, odbędzie się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 1.06.2019 r. ok. godz.  13:00. Szczegółowe informacje otrzymają laureaci.

Ogólne postanowienia Regulaminów Konkursów

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy składać lub wysyłać do 22.05.2019 r. na adres :
Biuro Oddziału Miejskiego TPD , Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76) 724-51-09 główna osoba do kontaktu : Ula Chojnacka