SZUKAMY WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW NA KOLONIĘ TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi rekrutację kadry wychowawczej i kierowniczej na kolonie letnie w ramach Akcji Letniej 2020 z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa z powodu stanu epidemii. TPD organizuje wypoczynek nad morzem, w górach oraz stolicy. Kolonie organizowane są dla dzieci w wieku 8-15 lat. Szczegółowy wykaz kolonii z wytycznymi odnośnie organizacji wypoczynku w stanie epidemii można znaleźć tutaj.

W przypadku zainteresowania pracą jako wychowawca lub/i kierownik prosimy o kontakt z biurem TPD 76 724-51-09 / tpd.legnica@wp.pl – prosimy o dostarczenie podania o zatrudnienie do biura TPD, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

POBIERZ PODANIE O ZATRUDNIENIE

Kierownikiem obozu lub kolonii może być osoba, która:

1. nie była karana za umyślne przestępstwo:

  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
  • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2. ukończyła 18 lat;

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Warunek ukończenia kursu na kierownika nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Warunek posiadania trzyletniego wykształcenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Warunek posiadania średniego wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kursów oraz informacje dotyczące dokumentów, które stanowią potwierdzenie kwalifikacji kandydatów znajdują się w Ustawie o systemie oświaty.

Wychowawcą może być osoba, która:

1. nie była karana za umyślne przestępstwo:

  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),
  • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2. ukończyła 18 lat;

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Wychowawcą może być tylko taka osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Warunek posiadania średniego wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Warunek posiadania kursu nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej.