„CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ” – OGŁASZAMY KONKURS, TAKŻE WIRTUALNY

Do 5 listopada można przesyłać swoje prace w XIX edycji regionalnego konkursu fotograficznego i plastycznego pn. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

– prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę
– prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),
– jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
– prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek. Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:
5 listopada 2020 (piątek)

Prace należy składać lub wysyłać na adres:
Dolnośląski Oddział Regionalny TPD
Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica
lub e-mailowo: konkurs.tpdlegnica@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się w II dekadzie listopada 2020 r. Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym czasie. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 76 724-51-09 lub e-mailowo: konkurs.tpdlegnica@gmail.com