LEGNICKIE TPD ZOSTAŁO OPERATOREM ZADANIA “KIBICE RAZEM”

Legnica jest jednym z sześciu miast w Polsce, w którym powstanie ośrodek “KIBICE RAZEM”, koordynowany przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz w części finansowany ze środków Urzędu Miasta w Legnicy. Do realizacji zadania został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy - Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Możliwość realizacji projektu w naszym mieście to efekt kilkumiesięcznych starań pracowników tutejszego Oddziału TPD oraz członków Stowarzyszenia Kibiców “Tylko Miedź”. Na początku maja rozpoczną się prace adaptacyjne pomieszczeń, w których realizowane będzie przedsięwzięcie.

tpd_kibice

Aktywizowanie społeczności grup miłośników piłki nożnej, ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez współpracę ze środowiskiem kibiców to główne założenia zadania pn. „Ograniczanie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych – KIBICE RAZEM”. Działania profilaktyczne będą skupiały się na działaniach edukacyjno-profilaktycznych polegających na szkoleniach, pogadankach, warsztatach, organizacji festynów, konkursów, w tym plastycznych w zakresie pozytywnego kibicowania, które będą polegały na bezpośrednim i codziennym kontakcie dzieci i młodzieży ze środowiskiem piłkarskim – kibicami oraz ludźmi z przygotowaniem pedagogicznym, wychowawczym i terapeutycznym. Długotrwała praca o w/w charakterze przyczyni się do osiągnięcia postaw asertywnych w kontaktach z ludźmi, wzmacniania konstrukcji emocjonalno-psychicznej umożliwiającej radzenie sobie z własnymi emocjami, udział w różnorodnych formach aktywności społecznej oraz rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. KIBICE RAZEM będzie także miejscem wymiany doświadczeń i kreowania pozytywnych inicjatyw wśród kibiców, służących upowszechnianiu uprawiania sportu, promowania aktywności fizycznej i różnych dyscyplin sportowych oraz kulturalnego uczestnictwa w imprezach sportowych. KIBICE RAZEM będzie miał także charakter punktu informacyjnego dla kibiców. To także przestrzeń do realizacji pomysłów i inicjatyw spójnych z ideą zadania (warsztaty plastyczne, udzielanie korepetycji, itp.).

kibice_razem_legnica-photoźródło: KIBICE RAZEM MIEDŹ LEGNICA

Idea projektu powstała jeszcze przed organizacją EURO 2012 w Polsce. Wzorując się na niemieckich Fan Projektach, które z powodzeniem funkcjonują już od niemalże trzydziestu lat, uruchomiono wówczas w Polsce – w Gdańsku i Wrocławiu projekt Kibice Razem, koordynowany przez Spółkę PL.2012, będący częścią szerszego programu skierowanego do kibiców piłki nożnej. W związku z wdrażaniem nowych, często coraz bardziej atrakcyjnych z punktu widzenia odbiorcy, programów sportowych powstała idea stworzenia w Legnicy miejsca, w którym zetkną się ze sobą dwa środowiska: dystansującej się do sportu dzieci i młodzieży (czasami unikającej zajęć wychowania fizycznego) oraz jego miłośników – kibiców sportowych.


autor: Bartłomiej Żygadło

Dzięki programom o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i prozdrowotnym można przewidywać zmianę systemu wartości względem krzewienia kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i uprawiania dyscyplin sportowych jako stylu życia. Sport jest istotnym elementem współczesnej kultury, który spaja i integruje wiele środowisk w tym zagrożonych patologicznie. Integracja między najmłodszymi mieszkańcami miasta oraz młodzieży a kibicami spróbuje wyznaczyć tor popularyzacji sportu w Legnicy. O pomyślności prowadzenia projektu może świadczyć fakt rozwoju zainteresowania części dzieci i młodzieży działającej przy lokalnych klubach sportowych, w której najmłodsi adepci sztuki piłkarskiej szlifują swoje umiejętności. Także wejście legnickiego klubu sportowego Miedź Legnica w skład I ligi spowodował wzrost zainteresowania piłką nożną wśród mieszkańców Legnicy, gdzie zaobserwować można chociażby przez wzrost ilości kibiców, w tym młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Legnica staje się coraz bardziej liczącym się ośrodkiem na sportowej mapie Polski poprzez organizację środowisk do uprawiania sportu i rozwoju zamiłowań kibicowskich. Ze względu na odpowiednią bazę sportową coraz częściej odbywają się w mieście imprezy o charakterze międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim. Doświadczenie i obserwacja środowiska kibicowskiego pokazuje, że stają oni często w obronie swojej tożsamości i wartości, w ostatnich latach angażują się także w różnorodne akcje społeczne, w większości skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Przez sport można kształtować charakter. Kiedy pomaga się potrzebującym osobom, pokazuje się jednocześnie jego siłę. Przelanie kibicowskiej pasji na dzieci i młodzieży ma być wymiernym efektem roli, która spełnia realizację zadania, promując przy tym pozytywny wizerunek kibica z różnych dyscyplin sportowych.