NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI DO REALIZACJI W KADENCJI 2015-2018 PRZEZ STRUKTURY OKRĘGOWE I MIEJSKIE PRZYJĘTE PODCZAS ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH DELEGATÓW ODDZIAŁÓW TPD W LEGNICY W DNIACH 4 I 25 LUTEGO 2015

Główne założenia na kadencję 2015-2018 władz TPD w Legnicy to:

1. Czynić starania o pozyskiwanie nowych członków – działaczy i wolontariuszy oraz sympatyków TPD, a także tworzenia nowych kół z udziałem uczniów.
2. Integrować środowiska społecznikowskie wokół celów i zadań TPD.
3. Objąć opieką merytoryczną i instruktażowo-szkoleniową przewodniczących kół, grupy wolontariuszy przy współpracy z pedagogami szkolnymi.
4. Kontynuować i wspierać działalność Społecznych Rzeczników Praw Dziecka poprzez:
- upowszechnianie znajomości praw dziecka,
- ujawnianie naruszeń praw dziecka,
- upowszechnianie pracy tepedowskich rzeczników praw dziecka,
- wypracowanie specyficznej dla TPD metodyki i organizacji pracy rzeczników,
5. Czynić starania o pozyskanie funduszy, między innymi wpłat z 1 % oraz darów rzeczowych i usług od darczyńców indywidualnych, przedsiębiorstw, instytucji i reklamodawców.
6. W dalszym ciągu współpracować ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych (Paraolimpiady, plenery plastyczne i podobne inicjatywy).
7. Pozyskiwać dary z Banku Żywności i rozszerzać ofertę pomocy dzieciom i rodzinom.
8. Wykorzystywać w celach wychowawczych wzorce osobowe znanych Polaków, zwłaszcza przyjaciół dzieci.
9. Zachęcać struktury terenowe i Koła do podejmowania własnych inicjatyw w zakresie działalności statutowej TPD.
10. Zapraszać członków Zarządu do odwiedzania i uczestniczenia w zebraniach, uroczystościach i imprezach kół i oddziałów terenowych.
11. Zachęcać różne społeczności i lokalne władze do nadawania lokalnym placom zabaw itp. miejscom nazw związanych z TPD.
12. Kontynuować sprawdzone formy satysfakcjonowania organizacji, instytucji, przedsiębiorstw, władz samorządowych, wyróżniających się szkół oraz działaczy i wolontariuszy, a także przedstawicieli lokalnych mediów.
13. W dalszym ciągu organizować akcje wypoczynku zimowego i letniego w formach wyjazdowych i stacjonarnych w karju i zagranicą.
14. Inspirowanie władz lokalnych:
- do tworzenia miejsc rekreacji dziecięcej, placów gier i zabaw, ścieżek zdrowia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych,
- podejmowania różnorodnych działań zmierzających do upowszechniania sportu, rekreacji i edukacji.
15. Zachęcać do organizowania w maju każdego roku przed Dniem Dziecka Dnia TPD w szkołach.
16. Ściśle współpracować z lokalnymi mediami, wydawać własne publikacje o TPD.
17. Nadal organizować i zachęcać do uczestnictwa dzieci i młodzież w różnego rodzaju konkursach, festynach, plenerach itp, zwłaszcza skierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych..
18. Czynić starania o nadanie jednej z ulic w Legnicy Alei Przyjaciół Dzieci.
19. Rozszerzyć formy działalności Ośrodka „Kibice razem” we współpracy z Urzędem Miasta w Legnicy i PZPN mające na celu ograniczenie patologii społecznej, upowszechnianie sportu i kulturalnego uczestnictwa w imprezach sportowych. Założyć przy Ośrodku Środowiskowe Koło Przyjaciół Dzieci.
20. Współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy w celu uzyskania pomocy przy zatrudnianiu stażystów.