O NAS SŁÓW KILKA..

Oddział TPD w Legnicy nieprzerwanie działa od 1945 r. Powstał z potrzeby pomocy dzieciom. Dzisiaj pełni ważną rolę, uzupełniając działalność państwa i samorządu w zakresie opieki społecznej. Organizacja działa również na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizuje wypoczynek letni i zimowy, prowadzi pośrednictwo oraz rzecznictwo praw dzieci i młodzieży.

W latach 2008-2010 nastąpił dynamiczny rozwój Stowarzyszenia – powstały nowe koła, wobec czego legnicki Oddział TPD stał się największym w kraju oraz wiodącym na Dolnym Śląsku – skupia ponad 2000 członków zrzeszonych w 105 kołach Przyjaciół Dzieci (w szkołach, przedszkolach, przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach pracy, a także na wyższych uczelniach). Najwięcej kół – 50 działa w Oddziale Miejskim w Legnicy.

Oddziały miejskie lub gminne działają w Legnicy, Lubinie, Ścinawie, Radwanicach, Świerzawie.

Pozostałe koła podlegają bezpośrednio pod Oddział Okręgowy TPD.

Systematyczność, otwartość i różnorodność działań przyjaznych dzieciom przyciągnęło wielu nowych społecznych działaczy, ludzi dobrej woli i sponsorów, dzięki temu TPD objęło w Legnicy i powiecie opieką/pomocą ponad 1800 dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych i patologicznych. W sposób szczególny wiele integracyjnych działań podjęto na rzecz środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Pozyskano też i utworzono miejsca pracy dla młodych, wysoko wykształconych, absolwentów poprzez Urząd Pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i odbywania stażu. Wśród zatrudnionych znalazły się też młode osoby niepełnosprawne. Pracownicy oprócz czasowego zatrudnienia wyrabiają u siebie nawyk wrażliwości społecznej i pracy na rzecz ludzi potrzebujących.

Znacznie wzrosły formy, różnorodność i ilość dzieci korzystających z kolonii TPD. W ostatnich latach organizowano turnusy do Przesieki, Kołobrzegu, Różanki i Karpacza. Organizacja w 2011 do kolonijnej oferty dodała Darłówko. TPD aranżuje również wyjazdy rehabilitacyjno-lecznicze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także czas wolny najmłodszym pozostającym w mieście w okresie ferii zimowych oraz wakacji.

Wiele doświadczeń upowszechnionych zostało w organie prasowym TPD „Przyjaciel Dziecka”. Ta działalność promuje nasze miasto w kraju, służy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom w zakresie rozwoju lokalnej społeczności. Towarzystwo nawiązało współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi, które promują przedsięwzięcia organizacji. Wiele mediów sygnuje swoim patronatem wydarzenia organizowane przez TPD.

Legniccy działacze TPD upowszechniają swoją działalność w wydawnictwach ogólnopolskich takich jak: „W służbie dziecku i rodzinie”, „Z myślą o dziecku”, „Nie ma dzieci bez szans” oraz wydawanym corocznie biuletynie „Nade wszystko dziecko”.

Towarzystwo realizuje zadania programowe wynikające ze statutu, organizując szereg imprez o charakterze artystycznym, rekreacyjnym, w tym dla osób niepełnosprawnych, które na stałe wpisały się w miejski kalendarz kulturalny miasta:

Legnicka Paraolimpiada, Plenery Plastyczne, Przeglądy Twórczości Artystycznej „Sercem malowane”, Festyny Integracyjne. Corocznie prowadzone są także konkursy plastyczne i fotograficzne „Moja mała ojczyzna”, „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, „Chrońmy przyrodę ojczystą”, „Wolontariusz – mój kolega, mój przyjaciel”.

Ogromnym przedsięwzięciem była organizacja w listopadzie 2010r. Krajowego Forum Kół Przyjaciół Dzieci, z udziałem ponad 80 działaczy z całej Polski. Podczas dwudniowego spotkania goście zapoznali się z wszechstronną działalnością legnickiego TPD, odwiedzając przy tym najaktywniejsze środowiska. Wydarzenie było również nobilitacją dla miasta, poprzez szeroko zakrojoną promocję.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest inicjatorem konferencji popularno-naukowych o charakterze ogólnopolskim i dolnośląskim, m.in. „Kontakty bez przemocy. Komunikacja bez agresji”, „Prawa dziecka. Prawo a rzeczywistość” i wspomniane już – „Krajowe Forum Kół Przyjaciół Dzieci”.

Oddział w Legnicy przywiązuje dużą wagę do tradycji i korzeni organizacji. Okazją do przybliżenia historii były jubileuszowe obchody TPD w Polsce w 2009 r. Ich zwieńczeniem był koncert galowy w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku, w którym mieścił się Dom Dziecka TPD dla tzw. „Sierot Wojny”.

TPD ma największy i najaktywniejszy w Legnicy wolontariat – jego liczba w ciągu ostatnich lat wzrosła do około 400.

Wolontariusze prowadzą zbiórki żywności w legnickich marketach, opiekują się małymi pacjentami Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, udzielają korepetycji, opiekują się niepełnosprawnymi kolegami i pomagają przy organizacji imprez TPD. Od czterech lat organizowany jest „Dzień Wolontariusza”, podczas którego najaktywniejszym młodym ludziom przyznawane medale „Pomocna Dłoń”.

TPD satysfakcjonuje także działaczy społecznych i sponsorów. Szczególnym wyróżnieniem dla aktywnych na rzecz dzieci jest statuetka „Nade wszystko dziecko”. Zakłady i instytucje odznacza się statuetką „Pomocna dłoń”, „Sponsor roku”, „Dobroczyńca roku”.

W latach 2008-2010 rozdzielono 170 ton żywności, przydzielono 3000 paczek z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka. Przekazano też 120 kg żywności i zabawek dla polskich dzieci z partnerskiego miasta – Drohobycza.

Legnicki Oddział TPD ma wielu wypróbowanych sponsorów i przyjaciół, działa „ponad podziałami” ze wszystkimi czynnikami środowiska przyjaznego dzieciom – samorządami, Kościołem Katolickim, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacjami charytatywnymi. A wszystko po to, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech..