REGULAMIN KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI W ODDZIALE OKRĘGOWYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN

KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI

W ODDZIALE OKRĘGOWYM

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

§ 1
C E L   K O N K U R S U

1.1. Celem Konkursu na najaktywniejsze koło Przyjaciół Dzieci jest aktywizacja, promowanie najlepszych kół, podniesienie efektywności ich działalności, inspirowanie poprzez inicjatywy, a co za tym idzie objęcie opieką i pomocą większej ilości podopiecznych.

1.2. Konkurs był przyczynkiem do organizacji spotkania przedstawicieli zarządów oddziałów TPD z całego kraju w ramach Krajowego Forum Kół Przyjaciół Dzieci, które odbyło się w Legnicy w 2010 roku.

 § 2
N A G R O D Y   I   G R A T Y F I K A C J E

2.1. Zwycięskie koła otrzymają puchary prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego, listy gratulacyjne przekazane dyrekcji szkoły/placówki, a pozostałe koła, które zajmą czołowe miejsca otrzymają okolicznościowe wyróżnienia. Dodatkowo, zwycięskie koła otrzymają dla swoich podopiecznych, w zależności od możliwości, skierowania zniżkowe na kolonie i obozy wakacyjne.

2.2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się pod koniec czerwca 2016 roku.

§ 3
P O D Z I A Ł   K L A S Y F I K A C Y J N Y

3.1. Aby umożliwić równe szanse uczestnictwa w Konkursie wprowadzono podział na kategorie szkół w zależności od jej struktury. Dokładny podział dostępny jest na stronie tpd.legnica.pl w zakładce DLA PRZEWODNICZĄCYCH/KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO.

Konkurs będzie prowadzony oddzielnie dla kół Przyjaciół Dzieci przy:
a) 

3.2. Nowością w regulaminie będzie podział realizacji zadań na zewnętrzne i wewnętrzne.
a) Przez zadania zewnętrzne rozumie się bezpośrednie działanie na rzecz Oddziału Miejskiego TPD (udział w imprezach, konkursach, promocji, itp.)
b) Przez wewnętrzne rozumie się wszelkie działania podejmowane przez Przewodniczącego bądź członków koła obejmujące inicjatywy organizowane bezpośrednio na rzecz koła, a nie wszystkie działania zawarte w planie szkolnym. Komisja oceniać będzie wyłącznie działania na rzecz koła i wszelkie inicjatywy w szkole mające na celu rozwój i promocję koła, a nie zadań ogólnoszkolnych.

§ 4
S P R A W O Z D A N I A

4.1. W każdym miesiącu kalendarzowym Przewodniczący będą otrzymywać zestawienie zadań zewnętrznych ocenianych przez Komisję w danym miesiącu. Zestaw będzie dostępny również na stronie internetowej.

4.2. Przewodniczący chcąc poinformować Zarząd Oddziału Miejskiego o realizacji poszczególnych zadań z kategorii wewnętrznych i zewnętrznych powinien przesłać maila z wypełnionym załącznikiem, który stanowi integralną część z regulaminem i dostarczyć osobiście lub mailowo do przedostatniego dnia każdego miesiąca.

4.3. Informacje zawarte w oświadczeniu powinny obejmować wyłącznie zadania inicjowane bądź realizowane przez Przewodniczącego na rzecz koła Przyjaciół Dzieci, wykonywanych w ramach jego działania, ale nie zawarte bezpośrednio w planie zadań szkolnych.

4.4. Inicjatywy własne podejmowane na rzecz koła powinny być zatwierdzane przez dyrekcję szkoły/placówki.

4.5. O odrzuceniu przez Komisję poszczególnych punktów nie mieszczących się w regulaminie (tzn. działań związanych bezpośrednio z planem szkoły/placówki, a nie samego koła) Przewodniczący zostanie powiadomiony.

4.6. Na początku każdego miesiąca kalendarzowego na stronie internetowej publikowane będą czołowe miejsca klasyfikacji w konkursie, natomiast Przewodniczący otrzymają na zadeklarowane wcześniej maile klasyfikacje całościowe.

§ 5
P U N K T A C J A

najaktywniejsze_kolo-punktacja