REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE”

Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu Legnickiego do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Prace można nadsyłać do siedziby legnickiego TPD do 15 marca 2019 r. 

Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, prawidłowych postaw i zachowania w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie
- zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)
- bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
- bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

3. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).

4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.

5. Prace mogą być wykonane indywidualnie, lub w grupach maksymalnie 5 osobowych – dotyczy tylko przedszkoli.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić na prace w obu kategoriach.

7. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 15 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego)

8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy
w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko
autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń
przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

1. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór
materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody przewidziane dla miejsc I – III.

4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku
TPD Legnica najpóźniej w terminie 22.03.2019r.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach (na imprezach organizowanych przez Oddział Miejski
TPD w Legnicy), a następnie wystawione na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl. Środki uzyskane z
licytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Miejskiego Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody w konkursach i
imprezach dla dzieci organizowanych przez Miejski Oddział TPD w Legnicy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do
licytowania.

6. Informacja na temat miejsca podsumowania zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz
Facebooku TPD Legnica.

7. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów
do Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie 8 kwietnia 2019r. Po tym
terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,
poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach
działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski
wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych
konkursów.

Prace należy składać lub wysyłać na adres:

Biuro Oddziału Miejskiego TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76) 724-51-09 osoba do kontaktu : Ula Chojnacka

Zapraszamy do udziału!