SCENARIUSZ ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

1. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze rozpoczyna Przewodniczący Koła. Informuje o celu (celach) Zebrania.
2. Proponuje dokonanie wyboru przewodniczącego Zebrania. Po dokonaniu wyboru oddaje mu głos i prosi o dalsze prowadzenie Zebrania.
3. Przewodniczący Zebrania przystępuje do spraw proceduralnych:
a) przedstawia, poddaje do dyskusji i zarządza przeprowadzenie głosowania o:
– przyjęciu porządku obrad
– przyjęciu regulaminu Zebrania
– wyborze sekretarza (protokolanta) Zebrania
– powołaniu komisji statutowych (mandatowo-skrutacyjna, wyborcza, uchwał i wniosków)
4. Komisje statutowe konstytuują się; wybierają przewodniczącego, sekretarza.
5. W dalszej części Zebrania:
– złożenie sprawozdania z 4-letniej kadencji Zarządu Koła; referat programowy, ewentualnie wręczenie wyróżnień
6. Po wyborze i ukonstytuowaniu komisji mandatowo-skrutacyjnej przewodniczący Zebrania prosi przewodniczącego komisji o przedstawienie informacji o prawomocności Zebrania.
7. Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję oraz zaprasza do konstruowania wniosków dla komisji uchwał. W tym momencie dyskutanci zapisują się do dyskusji na wcześniej przygotowanej liście.
8. Przewodniczący Zebrania ustala kolejność wystąpień i przypomina o wyznaczonym limicie czasu – 5 minut.
9. Po zakończeniu wystąpienia ostatniego dyskutanta zamyka dyskusję (może zapytać, czy ktoś z zebranych pragnie jeszcze zabrać głos).
10. Przewodniczący Zebrania umożliwia zabranie głosu gościom bez ograniczenia czasu.
11. Przewodniczący Zebrania poddaje wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium pod głosowanie. Głosy liczą członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej i wynik podają przewodniczącemu Zebrania.
12. Przewodniczący Zebrania ogłasza wynik głosowania, składa gratulację i podziękowania ustępującemu Zarządowi Oddziału.
13. Na podstawie głosów w dyskusji i złożonych wniosków komisji uchwał i wniosków opracowuje projekt uchwały i zaprasza do dyskusji. Projekt uchwały przedstawia przewodniczący komisji.
14. Po dyskusji przewodniczący Zebrania przystępuje do procedury głosowania nad projektem uchwały. Ogłasza wynik głosowania i informuje, że uchwała jest obowiązująca.
15. Przewodniczący Zebrania przypomina procedury przeprowadzenia wyborów do Zarządu (Oddziału) i Komisji Rewizyjnej i delegatów. Ogłasza ustalenia o zgłaszaniu kandydatów do poszczególnych organów.
16. Zasady głosowania:
W głosowaniu jawnym kandydatów do władz sekretarz Zebrania zapisuje na tablicy, a w przypadku wybrania procedury głosowania tajnego kandydaci (w ujęciu alfabetycznym) zapisywani są na kartkach do głosowania zaopatrzonych w pieczęć (Oddziału), miejscowość i datę.
17. Po wykonaniu w/w formalności przewodniczący Zebrania przystępuje do określonej regulaminem procedury wyborów. Przy wyborach tajnych musi być urna wyborcza. Po wyborach liczy się głosy i komisja wyborcza przestawia protokół. O wynikach głosowania informuje przewodniczący komisji wyborczej. W czasie liczenia głosów może być ogłoszona przerwa lub też wprowadzone inne elementy.
18. Po ogłoszeniu wyników wyborów przewodniczący Zebrania zaprasza nowy Zarząd i Komisje Rewizyjną do ukonstytuowania się (pierwsze Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
19. Po ukonstytuowaniu się nowy przewodniczący koła przestawia osoby funkcyjne w Zarządzie. Taka sama procedura dotyczy Komisji Rewizyjnej.
20. Przewodniczący Zebrania, po przedstawieniu składu Zarządu, oddaje głos nowemu przewodniczącemu koła.
21. Nowy przewodniczący wygłasza okolicznościowe wystąpienie.
22. Przewodniczący Zebrania ogłasza zakończenie obrad.